Aansprakelijkheidsbeperking

1. inhoud van de online-aanbieding

De auteur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade die is veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, mits er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid van de auteur.
Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van bevestiging en vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het volledige aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, of om de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. referenties en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar gelinkt of verwezen wordt vanaf zijn pagina's - tenzij hij volledig op de hoogte is van illegale inhoud en in staat zou zijn om te voorkomen dat de bezoekers van zijn site het bekijken van die pagina's te verhinderen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te vinden was. De auteur heeft geen enkele invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina' s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het opzetten van de link werden gewijzigd. Deze verklaring is van toepassing op alle links en referenties die binnen de eigen website van de auteur zijn opgenomen, evenals op externe inzendingen in gastenboeken, discussieforums, link directories, mailinglijsten en in alle andere vormen van databanken die door de auteur zijn opgezet, waarvan de inhoud externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die slechts verwijst naar de desbetreffende publicatie via links.

3. auteursrecht en merkenrecht

De auteur spant zich in om de auteursrechten van de afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt, te respecteren, afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten die hij zelf maakt te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten.
Alle merknamen en handelsmerken die in het internetaanbod worden genoemd en eventueel door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. Het loutere vermelden van een merk impliceert niet dat het niet beschermd is door de rechten van derden!
Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gemaakt, berust uitsluitend bij de auteur van de pagina' s. Overdracht of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder toestemming van de auteur niet toegestaan.

4 Gegevensbescherming

Als de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) wordt gegeven, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook toegestaan zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van in de opdruk of soortgelijke informatie gepubliceerde contactgegevens, zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden voor het verzenden van ongevraagde informatie is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de verzenders van zogenaamde spammails in geval van overtreding van dit verbod.

5 Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina is verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet meer geheel overeenkomen met de huidige juridische situatie, blijven de overige delen van het document hierdoor inhoudelijk en qua geldigheid onaangetast.